INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

 

Administrator danych:
JMM Budownictwo Marcin Milewczyk z siedzibą w Wejherowie, ul. Wałowa 28/47, 
NIP 588 212 16 06, REGON 220709120 
    
Cele przetwarzania:
• Przedstawienie oferty biura projektowego dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klienta,
• Udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez klienta

 

Podstawy prawne przetwarzania:
Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 

Odbiorcy danych:
Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych – dostawcy usług IT, obsługi kadrowo-księgowej
 
Prawa związane z przetwarzaniem danych:
Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do zapomnienia.

 

Okres przetwarzania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwunastu miesięcy od daty ich pozyskania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia Pani/Panu oferty biura projektowego lub udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

Copyright © JMM Budownictwo 2017

Designed by Quźnia.com